Tt. 220/2004 Törvény A termőföld védelméről Kelt 2004 március 10.

0
841

Mit kell ahhoz tudni, hogy mezőgazdasági termőföldterületen építkezzünk?

Ha valaki mezőgazdasági termőföldterületen szeretne építkezni (családi ház,
garázs, járdák, bármilyen épület stb.) az építkezíési engedély kiadása előtt
köteles kérvényezni az adott földterület kivételét a mezőgazdasági
földalapból.

Mit jelent ez?
– ha az építkezési terület a községben (beltelek vagy beépített terület)
található akkor a Földhivatal véleményezést ad ki a készülő tervhez a 2004-es
évi 220-as számú törvény 17-es paragrafusának 2 és 3-as bekezdése alapján.
– A kérvényhez szükséges hozzácsatolni az épület elhelyezési alaprajzát
valamint a 3 eurós közigazgatási illetéket.
– A véleményezés szolgál a termőföld művelési ágának
megváltoztatásának beírására az erre vonatkozó jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően – be kell jelenteni a kataszteri hivatalban.
Ha az építkezési földterület a község beépített területén kívül vagy
külteleken található akkor a Földhivatal kiad egy határozatot a
mezőgazdasági födalapból való állandó kivételről a kért fölterületre a fent
említett törvény a 17-es számú paragrafusának 1 és 6 bekezdése alapján.
A kérvényhez szükséges hozzácsatolni a ház alaprajzát, technikai leírást,
házról a nézeteket, geometriai tervet, igazolást a termőföld minöségi
osztályát (BPEJ – ingatlanügyi hatóság), igazolást az építésügyi hivataltól a
területrendezési határozatot vagy igazolást a területrendezési eljárás és az
építkezési eljárás összevonásáról és a 33 Eurós közigazgatási illetéket.

Az adatok ill. az információk hol találhatók?
A földterületről szóló összes adat megtalálható a tulajdonlapon ( helyrajzi
szám, katasteri terület, a födterület nagysága, elhelyezése-beltelek vagy
kültelek).
a., ha a tulajdonlapon a földterület elhelyezésénél 1-es szám van feltüntetve
akkor a földterület beépített részen belül, beltelekben helyezkedik el
b., ha 2-es szám van feltüntetve akkor a földterület beépített részen kívül,
külteleken található.

Mit kell tudnunk a mezőgazdasági földalapból való állandó
kivételről szóló határozat kiadása előtt ?
A mezögazdasági födalapból való állandó kivételről szóló határozat kiadása
előtt  figyelembe kell venni, hogy milyen minőségi osztályba tartozó
földterületről van szó.
Ha a földterület a jó minőségi osztályba tartozik akkor a közigazgatási szerv
előírja az elvezetést / tehát mennyit kell fizetni/.
A 2014-es évi 192-es számú kormány rendelet alpján az elvezetés alól fel van
mentve a termőföld kivétele — a családi házak és tartozékai alatt /járdák,
bejárók, parkolók , szilárd felületek/
a., egy földszinttel rendelkező családi háznál 250 m² -ig
b., két földszinttel rendelkező családi háznál 150 m² – ig
Ilyen esetekben vázrajzot szükséges készíteni az igényelt földterület
elkülönítésére, hogy ne legyenek előírva elvezetések.
A mezőgazdasági födalapból való állandó kivételről szóló határozat alapján a
termőföld művelési ága – más területre – változik. / már nem termőföld/

A művelési ág megváltoztatása 1992 június 25-e elött történt, mi az
eljárás ebben az esetben?
– A művelési ág megváltoztatása az említett törvény 11-es
paragrafusának 1-es számú a) bekezdése alapján, ha a földterület 1992 június
25-e elött emberi cselekvésből kifolyólag veszítette el mezögazdasági jellegét
(bármely epület 1992 előtt volt felépítve de az ingatlannyilvántartásba nincs
beírva)
– Ilyen esetben a Földhivatal határozatot ad ki. A kérvényhez hozzá kell
csatolni a vázrajzot, építkezési engedélyt, az épület használatáról szóló
határozatot és fényképeket az épületről.
– Ha nem létezik építkezési engedély vagy használatbavételi engedély
akkor a községi hivatal ad ki igazolást, hogy az épület mikor volt felépítve.
– A Földhivatal figyelembe veszi a határozatot az épületjegyzékszámáról
, ha fel van tüntetve az építkezési év.
A mezögazdasádi földterület jogosulatlan használata nem mezőgazdasági
célokra a fent említett törvény 19-es paragrafus 1 – es számú b) bekezdése
alapján.

Mi történik ilyenkor?
– Az illetékes közigazgatási hivatal, ha megállapítja, hogy valaki 1992
június 25-étől jogosulatlanul használja a mezőgazdasági földterületet, ami azt
jelenti, hogy épétkezési engedély nélkül és a Földhivatal beleegyezése nélkül
épített vagy építkezik. (előfordul, hogy van építkezési engedély de nincs a
Földhivatal beleegyezése)
– ha nincs mód a földet újraművelni és visszaállítani az eredeti állapotba
akkor a Földhivatal dönt mezőgazdasági földterület törvénytelen
rendezéséről
– Az illetékes közigazgatási hivatal határozatot ad ki a geometiai terv,
építkezési engedély alapján, ha pedig nincs akkor a kérvényező becsületbeli
nyilatkozata alapján illetve a község véleménye és fényképes dokumentáció
alapján.

– A kiadott határozat alapján a kataszteri hivatal beírja a termőföld
művelési ágának megváltoztatását.

A leírtakból is látszik, hogy adott a lehetőség az építkezésre, adott a
lehetőség a változtatásra. Többször elhangzik a hivatal szó a szövegben, de
sajnos nem lehet kikerülni mert valahol a végeredmény sikeressége sokban
függ tőle. A megoldás lehetőségét , ha együttesen keressük az adott
hivatalokkalakkor biztosan célba is érünk.

Zákon č. 220/2004 Z.z o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrola

znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo máme vedieť, keď chceme stavať rodinný dom na
poľnohospodárskej pôde?
Ak niekto plánuje stavať (rodinný dom, garáž, altánok, bazén, spevnená
plocha, prístrešok na poľnohospodárskej pôde (záhrada, orná pôda, vinica,
trvalý trávny porast, chmeľnica…..) pred vydaním stavebného povolenia musí
požiadať o vyňatie poľnohospodárskej pôdy.

Čo to znamená pre občana?
– ak pozemok sa nachádza v zastavanom území obce pozemkový odbor
vydá stanovisko k pripravovanému zámeru v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č.
220/2004 Z.z.
K žiadosti je potrebné doložiť situáciu z projektu a správny poplatok (3 €
kolok). Stanovisko slúži aj na zápis zmeny druhu pozemku do katastra
nehnuteľností.

– ak pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce pozemkový
odbor vydá rozhodnutie o trvalom odňatí v zmysle § 17 ods. 1 a 6. K žiadosti
je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu, geometrický plán, určenie BPEJ
(katastrálny odbor) vyjadrenie Hydromeliorícií š.p., územné rozhodnutie
alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného

konania, bilanciu skrývky humusového horizontu a správny poplatok a
správny poplatok (33 € kolok).

Kde nájdeme potrebné informácie?
Všetky údaje o pozemku sa dá zistiť z výpisu lista vlastníctva (parcelné číslo,
výmera , druh pozemku, umiestnenie pozemku a spôsob využívania
pozemku).
– Ak pri umiestnení pozemku je číslo 1 tak pozemok sa nachádza v
zastavanom území obce
– ak pri umiestnení je číslo 2 pozemok sa nachádza mimo zastavaného
územia obce.

Čo máme vedieť pred vydaním rozhodnutia o trvalom odňatí
poľnohospodárskej pôdy ?
Pred vydaním rozhodnutia o trvalom odňatí treba zistiť kód BPEJ (kvalita
pôdy). Ak sa jedná o kvalitnú pôdu tak správny orgán predpíše odvody, ale v
zmysle nariadenia vlády SR č. 192/2014 Z,z. od odvodu je oslobodené odňatie
poľnohospodárskej pôdy – pozemok pod rodinným domom s príslušenstvom
(prístupové cesty, chodníky, parkovacie stojiská, spevnené plochy)
a) s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m²
b) s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m²
V takých prípadoch je potrebné odčleniť geometrickým plánom požadovanú
výmeru, aby neboli predpísané odvody.
Rozhodnutím o trvalom odňatí druh pozemku sa mení na ostatnú plochu (nie
je poľnohospodárska pôda).

Akým spôsobom môžeme legalizovať stavby ktoré boli postavené
pred rokom 1992, ale na katastri nie sú zapísané?

Zmena druhu pozemku v zmysle § 11 ods. 1 ) písm. a) zákona č. 220/2004
Z.z. ak pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a
nezodpovedá poľnohospodárskej pôde (ak stavba bola postavená pred rokom
1992, ale na katastri nie je zapísaná).

V takých prípadoch pozemkový odbor vydá rozhodnutie na základe
geometrického plánu vydaného stavebného povolenia alebo kolaudačného
rozhodnutia a fotodokumentácie. Ak neexistuje stavebné povolenie alebo
kolaudačné rozhodnutie tak obec vydá potvrdenie o veku stavby (kedy bola
stavba postavená-rok výstavby). Pozemkový odbor akceptuje aj rozhodnutie
o určení súpisného čísla ak je tam uvedený rok výstavby.
Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky
zámer § 19 ods. 1 písm. b)
– ak orgán zistí, že niekto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia
o odňatí alebo bez stanoviska na stavebný zámer v termíne po 25. júni 1992
(čierne stavby)
– ak nie je možné pôdu rekulrtivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného
stavu rozhodne o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej
pôde
Správny orgán vydá rozhodnutie na základe geometrického plánu,
stavebného povolenia (ak neexistuje tak na základe čestného prehlásenia
žiadateľa resp. vyjadrenia obce a fotodokumentácie. Na základe vydaného
rozhodnutia kataster zapíše zmenu druhu pozemku.
JF

Előző cikkSzabó Vilmos Magyarország egykori külügyi államtitkára Kérdések és válaszok
Következő cikkElek László esperes-plébánost kérdeztem
Juhos Ferenc
Tisztelt olvasók! Nagyon jól tudom, és ide Pintér Béla gondolatát hívom segítségül: „..hogy könnyű azon az úton járni, amin más is járt. Könnyű mosolyogni, ha visszanevetnek rád. Könnyű letenni a lantot csendesen. Indulj el, vállald a kihívásokat, fogadj el mindent, ne csak a könnyű dolgokat. Indulj el, s az éjszakák után, fényes nappal virrad rád. Indulj el, ne mondd, hogy messze még a cél, hogy eltűnt végleg szíved mélyéről a remény.” Ezzel a Pintér Béla gondolattal indulunk el. Az embernek hiába van több évtizedes tapasztalata az önkormányzás terén, minden nap új és új dolgok , lehetőségek várnak ránk. Nagyon régen volt már az 1989 –es esztendő, a változások esztendeje. Az elmúlt majd 30 esztendendő sok mindent adott, sok mindenre megtanított. Ebből 26 esztendő a változás után és 3 év a változás előtt önkormányzati szerepkörben. Három év ,,sima,, képviselőség, négy év képviselőként polgármesterhelyettes és utána 22 év polgármesterkedés. Közben tapasztalatokra tettem szert a szociális és egészségügyi ellátás terén. Rengeteg rászoruló emberrel találkoztam és sok esetben ott voltam a halállál küzdő beteg ágyánál. Nagyon szép 30 év , mertsokkal több volt benne a napsütés mint a borús nap. Egyszer minden véget ér csak nem mindegy milyen emlékek maradnak. Maradnak a szép emlékek és marad minden pillanat amelynek maradni kell. Maradnak a szemünk előtt fel –fel bukkanó néha megrázó képek. Nem bánkódom, hogy vége lett, örülök, hogy megtörtént. Azért, hogy a számok ne tévesszenek meg senkit, az elmúlt több mint két év a Galánta-i járásási hivatalhoz kötődik. Mondhatok bármit, de nem tudok és nem is akarok teljesen elaszakadni az önkormányzatoktól és az őket terhelő gondoktól. Ebben szeretnék és többedmagammal szeretnénk segíteni ezzel a próbálkozással is. Mindig a mából indulunk a holnap felé, de csak holnap tudunk visszatekinteni a mára. A napok, az évek pedig csak múlnak és múlnak, az élet rövidülésével a tapasztalatok pedig sokasodnak. Az elmúlt több mint 30 esztendőben bejárt út tapasztalatai remélem segítségül lehetnek másoknak is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom mindenkinek, hogy az egésszség az egyik a szerencse pedig mindig a másik kezüket szórítsa és így együtt járják minden nap a világot. Tisztelettel Juhos Ferenc