MPSVR SR od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením
vírusu COVIS-19 a po koordinácií s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími
odborníkmi zabezpečovali vydávanie záväzných postupov a nariadení pre
všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je minimalizovanie
ohrozenia zdravia a bezpečnosti seniorov a ľudí s komplikovaným zdravotným
stavom, ktorí sú primárnymi klientmi zariadení sociálnych služieb.

„Ani jedno ochranné rúško si nenechávame pre seba. Všetky vlastné ochranné
pomôcky, ako aj ochranné pomôcky, ktoré sme zabezpečili od štátnych
hmotných rezerv, putujú do zariadení sociálnych služieb pre zamestnancov a
ich klientov, a to bez ohľadu na to, či zriaďovateľom zariadenia je obec, mesto,
VÚC či ministerstvo,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan
Krajniak.

Konkrétne kroky MPSVR v oblasti bezpečnosti zariadení sociálnych služieb, ich
klientov a zamestnancov.

25. marca 2020 sme iniciovali rozhodnutie o pozastavení poskytovania
najrizikovejších ambulantných foriem sociálnej služby
27. marca 2020 ministerstvo bezodkladne po vyhlásení núdzového stavu
nemocníc vyhlásilo núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré ako
jediné patria pod pôsobnosť rezortu práce (100 centier pre deti a rodiny)
7. apríla 2020 vydalo ministerstvo odporúčanie k obmedzeniu pohybu v
pobytových zariadeniach sociálnych služieb
9. apríla 2020 ministerstvo iniciovalo nariadenie vlády na vykonanie opatrení
pre subjekty hospodárskej mobilizácie, ktorými zabezpečí ochranné pomôcky
pre tieto subjekty
14. apríla 2020 vláda SR schválila plán ministerstva pre riešenie znižovania
rizika vzniku a šírenia COVID-19, čím ministerstvo zabezpečilo testovanie
klientov vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb (aj v pôsobnosti VÚC, miest

a obcí) a tiež v centrách pre deti a rodiny (CDR). Vytvorili sme systém na
prijímanie osôb do zariadení sociálnych služieb s povinnosťou ich testovania.
VÚC a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 sú povinné zriadiť karanténne
zariadenia, v ktorých má byť vykonávaná 14 – dňová izolácia pre ľudí bez
domova a majú byť i otestovaní.
15. apríla 2020, okamžite po splnomocnení ministerstva vládou, sme všetky
zariadenia sociálnych služieb (približne 1 900) vyhlásili za subjekty hospodárskej
mobilizácie. Nakoľko okresné úrady, v ktorým pôsobnosti zariadenia sú si túto
povinnosť nesplnili, ministerstvo na základe splnomocnenia vládou SR prevzalo
iniciatívu.
Pre zariadenia sociálnych služieb znamená ich vyhlásenie za subjekty
hospodárskej mobility, že:

budú mať zabezpečené dodávky energii (elektrina, plyn)
budú prednostne zásobované potravinami
bezplatne budú zabezpečované ochrannými pomôckami zo Štátnych hmotných
rezerv
Systém zabezpečovania ochranných pomôcok je a bude naďalej riešený
prostredníctvom VÚC.
Ministerstvo ponechalo platby zariadeniam, ktoré sa zatvorili, napr. denné
stacionáre, ale zároveň sme ich inštruovali, aby zabezpečili svojím klientom
externú podporu (telefonicky, napríklad donášku obeda). Zariadeniam
sociálnych služieb poskytujeme príspevok na lôžko na plnú kapacitu, bez ohľadu
na obsadenosť zariadenia.
„Pomoc poskytujeme nielen pre verejné zariadenia sociálnych služieb, ale
snažíme sa použiť každé euro, ktoré máme, na pomoc aj ostatným súkromným
zariadeniam, občianskym združeniam, neziskovým a charitatívnym
organizáciám. Tým sme na nákup ochranných a dezinfekčných pomôcok,
medicínskeho materiálu, potravín a ubytovania poskytli doposiaľ približne 100
000 € z projektu humanitárnej pomoci ministerstva,“ doplnil minister Krajniak.

Súčasťou záväzného postupu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb je:

pozastaviť všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity
zakázať pohyb klientov zariadenia sociálnych služieb mimo priestorov tohto
zariadenia
zmerať telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom a pri zvýšenej teplote
okamžite zamestnanca poslať domov
striktne dodržiavať zákaz návštev

Zariadenie sociálnych služieb Pezinok
Z hľadiska preventívneho zabezpečenia zariadení SS, ktoré patria už 16 rokov
do pôsobnosti žúp, miest a obcí, (aj v prípade DSS v Pezinku) robilo MPSVR v
rámci svojich kompetencií maximum. Okrem prijímania a koordinácie plošných
preventívnych, odporúčacích aj reštrikčných opatrení boli zabezpečené
dodávky ochranných pomôcok pre bezpečnosť klientov aj personálu zariadení.

MPSVR SR si v rámci distribučných tokov nenechávalo ani jednu ochrannú
pomôcku „pre seba“, všetky ochranné prostriedky zabezpečené na podnet
MPSVR prostredníctvom štátnych hmotných rezerv smerovali obratom na
miesta, kde ich potrebovali.

Prvýkrát smerovali ochranné pomôcky na určené miesta už 3. apríla z vlastných
zásob ministerstva aj zo Štátnych hmotných rezerv, následne, 12. apríla boli
pridelené samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom väčšiny zariadení pre
zariadenia sociálnych služieb v celej SR. Opakované zásoby k nim smeroval zo
ŠHR 15. apríla a ďalšia zásielka bude doručená v priebehu najbližšieho víkendu.

Ak v rámci karanténnej situácie v DSS v Pezinku dôjde k výpadku potrebného
personálu, je možné personál nahradiť z iných zariadení v rámci rozhodnutí
BSK, MPSVR SR. K zvládnutiu týchto situácii prispelo aj rozhodnutie uzavrieť
všetky ambulantné formy zariadení, vďaka čomu je ich personál k dispozícii
práve pre podobné mimoriadne situácie.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/ministerstvo-pomaha-
zabezpecovat-ochranu-zariadeni-socialnych-sluzieb.html

Előző cikkPíspevky z prvej pomoci môžu žiadať aj umelci či športovci
Következő cikkSpúšťame „kurzarbeit“ a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov
Juhos Ferenc
Tisztelt olvasók! Nagyon jól tudom, és ide Pintér Béla gondolatát hívom segítségül: „..hogy könnyű azon az úton járni, amin más is járt. Könnyű mosolyogni, ha visszanevetnek rád. Könnyű letenni a lantot csendesen. Indulj el, vállald a kihívásokat, fogadj el mindent, ne csak a könnyű dolgokat. Indulj el, s az éjszakák után, fényes nappal virrad rád. Indulj el, ne mondd, hogy messze még a cél, hogy eltűnt végleg szíved mélyéről a remény.” Ezzel a Pintér Béla gondolattal indulunk el. Az embernek hiába van több évtizedes tapasztalata az önkormányzás terén, minden nap új és új dolgok , lehetőségek várnak ránk. Nagyon régen volt már az 1989 –es esztendő, a változások esztendeje. Az elmúlt majd 30 esztendendő sok mindent adott, sok mindenre megtanított. Ebből 26 esztendő a változás után és 3 év a változás előtt önkormányzati szerepkörben. Három év ,,sima,, képviselőség, négy év képviselőként polgármesterhelyettes és utána 22 év polgármesterkedés. Közben tapasztalatokra tettem szert a szociális és egészségügyi ellátás terén. Rengeteg rászoruló emberrel találkoztam és sok esetben ott voltam a halállál küzdő beteg ágyánál. Nagyon szép 30 év , mertsokkal több volt benne a napsütés mint a borús nap. Egyszer minden véget ér csak nem mindegy milyen emlékek maradnak. Maradnak a szép emlékek és marad minden pillanat amelynek maradni kell. Maradnak a szemünk előtt fel –fel bukkanó néha megrázó képek. Nem bánkódom, hogy vége lett, örülök, hogy megtörtént. Azért, hogy a számok ne tévesszenek meg senkit, az elmúlt több mint két év a Galánta-i járásási hivatalhoz kötődik. Mondhatok bármit, de nem tudok és nem is akarok teljesen elaszakadni az önkormányzatoktól és az őket terhelő gondoktól. Ebben szeretnék és többedmagammal szeretnénk segíteni ezzel a próbálkozással is. Mindig a mából indulunk a holnap felé, de csak holnap tudunk visszatekinteni a mára. A napok, az évek pedig csak múlnak és múlnak, az élet rövidülésével a tapasztalatok pedig sokasodnak. Az elmúlt több mint 30 esztendőben bejárt út tapasztalatai remélem segítségül lehetnek másoknak is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom mindenkinek, hogy az egésszség az egyik a szerencse pedig mindig a másik kezüket szórítsa és így együtt járják minden nap a világot. Tisztelettel Juhos Ferenc