Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

STREDNÉ ŠKOLY

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

DOPRAVA

CESTY

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k
infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k
infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1- SC121-2018-32
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy

CYKLOTRASY

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

VODOVODY A KANALIZÁCIE

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

ZDRAVOTNÍCTVO

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov
CIZS

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018- 10
Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11
Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33
Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ- 2018-8

NEMOCNICE

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúryústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, kód výzvy IROP-PO2-SC213-2017-25
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti – IROP-PO2-SC213-2017-20

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

KULTÚRA

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest
(decentralizovaná podpora)

CLLD

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP- PO5-SC511-2017-23
Oznam o organizovaní workshopu – Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci ŠC 5.1.1
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie
implementácie stratégie CLLD
SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej
úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a
existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na
komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27
TECHNICKÁ POMOC

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa MZ SR na zabezpečenie dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kód výzvy: IROP-PO6-SC61-2018-37
Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo zdravotníctva SR č. IROP-
PO6-SC61/62-2018-29 na podporu efektívnej implementácie IROP
Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľov: Bratislavský samosprávny kraj,
Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský
samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto
Trnava, mesto Trenčín, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Prešov
č. IROP-PO6-SC61-2018-30 na podporu efektívnej implementácie IROP
Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo kultúry SR č. IROP-PO6-
SC61/62-2018-31 na podporu efektívnej implementácie IROP
JASLE

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-
2018-34
Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

A teljes anyag szövege megtalálható a :
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2
=1295 –oldalon
JF

Következő cikkTisztelt látogató, kedves olvasó!
Juhos Ferenc
Tisztelt olvasók! Nagyon jól tudom, és ide Pintér Béla gondolatát hívom segítségül: „..hogy könnyű azon az úton járni, amin más is járt. Könnyű mosolyogni, ha visszanevetnek rád. Könnyű letenni a lantot csendesen. Indulj el, vállald a kihívásokat, fogadj el mindent, ne csak a könnyű dolgokat. Indulj el, s az éjszakák után, fényes nappal virrad rád. Indulj el, ne mondd, hogy messze még a cél, hogy eltűnt végleg szíved mélyéről a remény.” Ezzel a Pintér Béla gondolattal indulunk el. Az embernek hiába van több évtizedes tapasztalata az önkormányzás terén, minden nap új és új dolgok , lehetőségek várnak ránk. Nagyon régen volt már az 1989 –es esztendő, a változások esztendeje. Az elmúlt majd 30 esztendendő sok mindent adott, sok mindenre megtanított. Ebből 26 esztendő a változás után és 3 év a változás előtt önkormányzati szerepkörben. Három év ,,sima,, képviselőség, négy év képviselőként polgármesterhelyettes és utána 22 év polgármesterkedés. Közben tapasztalatokra tettem szert a szociális és egészségügyi ellátás terén. Rengeteg rászoruló emberrel találkoztam és sok esetben ott voltam a halállál küzdő beteg ágyánál. Nagyon szép 30 év , mertsokkal több volt benne a napsütés mint a borús nap. Egyszer minden véget ér csak nem mindegy milyen emlékek maradnak. Maradnak a szép emlékek és marad minden pillanat amelynek maradni kell. Maradnak a szemünk előtt fel –fel bukkanó néha megrázó képek. Nem bánkódom, hogy vége lett, örülök, hogy megtörtént. Azért, hogy a számok ne tévesszenek meg senkit, az elmúlt több mint két év a Galánta-i járásási hivatalhoz kötődik. Mondhatok bármit, de nem tudok és nem is akarok teljesen elaszakadni az önkormányzatoktól és az őket terhelő gondoktól. Ebben szeretnék és többedmagammal szeretnénk segíteni ezzel a próbálkozással is. Mindig a mából indulunk a holnap felé, de csak holnap tudunk visszatekinteni a mára. A napok, az évek pedig csak múlnak és múlnak, az élet rövidülésével a tapasztalatok pedig sokasodnak. Az elmúlt több mint 30 esztendőben bejárt út tapasztalatai remélem segítségül lehetnek másoknak is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom mindenkinek, hogy az egésszség az egyik a szerencse pedig mindig a másik kezüket szórítsa és így együtt járják minden nap a világot. Tisztelettel Juhos Ferenc